لیست قیمت یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 - 2022

لیست قیمت یخچال بر اساس نوع

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ساید بای ساید ال جی X39170,000,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی J26798,000,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RS6878,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X257107,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X26796,000,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RS8092,000,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید ال جی J34136,000,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL101,000,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید ال جی J337102,000,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB135,000,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV70,000,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید ال جی J33890,000,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی LSR100550,000,000 تومان
14یخچال فریزر سامسونگ RS6475,000,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی J24778,000,000 تومان
16یخچال فریزر سامسونگ RF2546,000,000 تومان
17یخچال ال جی J25792,000,000 تومان
18یخچال فریزر ال جی Q24765,000,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF56130,000,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77153,000,000 تومان
21یخچال فریزر سامسونگ RH6577,000,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی X24138,000,000 تومان
23یخچال فریزر ال جی X337117,000,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,000,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3268,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال بالا پایین ال جی 70526,000,000 تومان
2سامسونگ RT6243,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی F68243,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی F88275,000,000 تومان
5یخچال فریزر بوش KDD86AI30434,500,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی J28796,500,000 تومان
7یخچال ال جی F68949,500,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی X24795,000,000 تومان
9یخچال بالا پایین ال جی A78233,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی J25788,000,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس برند

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ساید بای ساید ال جی X39170,000,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی J26798,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X257107,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X26796,000,000 تومان
6یخچال بالا پایین ال جی 70526,000,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL101,000,000 تومان
8یخچال ساید بای ساید ال جی J337102,000,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB135,000,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی F68243,000,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV70,000,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید ال جی J33890,000,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی F88275,000,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی LSR100550,000,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی J24778,000,000 تومان
16یخچال فریزر ال جی J28796,500,000 تومان
17یخچال ال جی J25792,000,000 تومان
18یخچال ال جی F68949,500,000 تومان
19یخچال فریزر ال جی Q24765,000,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی X24795,000,000 تومان
21یخچال فریزر ال جی X24138,000,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی X337117,000,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان
24یخچال بالا پایین ال جی A78233,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر بوش KDD86AI30434,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی J26798,000,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RS6878,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X26796,000,000 تومان
4یخچال فریزر سامسونگ RS8092,000,000 تومان
5یخچال بالا پایین ال جی 70526,000,000 تومان
6سامسونگ RT6243,000,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی F68243,000,000 تومان
8یخچال فریزر بوش KDD86AI30434,500,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی J24778,000,000 تومان
10یخچال فریزر سامسونگ RF2546,000,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی J28796,500,000 تومان
12یخچال ال جی F68949,500,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی Q24765,000,000 تومان
14یخچال فریزر سامسونگ RH6577,000,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی X24795,000,000 تومان
16یخچال فریزر ال جی X24138,000,000 تومان
17یخچال فریزر ال جی X337117,000,000 تومان
18یخچال بالا پایین ال جی A78233,500,000 تومان
19یخچال فریزر ال جی X25984,000,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی J25788,000,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی J28798,000,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی GC-J287SVUV96,500,000 تومان
23یخچال فریزر سامسونگ RS5157,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ساید بای ساید ال جی X39170,000,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی J26798,000,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RS6878,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X257107,000,000 تومان
5یخچال فریزر سامسونگ RS8092,000,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید ال جی J34136,000,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL101,000,000 تومان
8یخچال ساید بای ساید ال جی J337102,000,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB135,000,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی F68243,000,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV70,000,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید ال جی J33890,000,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی F88275,000,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی LSR100550,000,000 تومان
15یخچال فریزر سامسونگ RS6475,000,000 تومان
16یخچال فریزر بوش KDD86AI30434,500,000 تومان
17یخچال فریزر ال جی J24778,000,000 تومان
18یخچال فریزر سامسونگ RF2546,000,000 تومان
19یخچال ال جی J25792,000,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی Q24765,000,000 تومان
21یخچال فریزر سامسونگ RH6577,000,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی X24138,000,000 تومان
23یخچال فریزر ال جی X337117,000,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,000,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3268,000,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,000,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی X257107,000,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3268,000,000 تومان
4یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV70,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی J28796,500,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید ال جی J28798,000,000 تومان
7یخچال فریزر سامسونگ RS5157,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ساید بای ساید ال جی X39170,000,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی J26798,000,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RS6878,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X26796,000,000 تومان
5یخچال فریزر سامسونگ RS8092,000,000 تومان
6یخچال بالا پایین ال جی 70526,000,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید ال جی J34136,000,000 تومان
8سامسونگ RT6243,000,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL101,000,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید ال جی J337102,000,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB135,000,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی F68243,000,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید ال جی J33890,000,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی F88275,000,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی LSR100550,000,000 تومان
16یخچال فریزر سامسونگ RS6475,000,000 تومان
17یخچال فریزر بوش KDD86AI30434,500,000 تومان
18یخچال فریزر ال جی J24778,000,000 تومان
19یخچال فریزر سامسونگ RF2546,000,000 تومان
20یخچال ال جی J25792,000,000 تومان
21یخچال ال جی F68949,500,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی Q24765,000,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF56130,000,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77153,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ساید بای ساید ال جی X39170,000,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RS6475,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X24138,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X337117,000,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5058,000,000 تومان

لیست قیمت ماشین ظرفشویی

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M58,800,000 تومان
2ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E52,000,000 تومان
3ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E49,000,000 تومان
4ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E53,000,000 تومان
5ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B21,800,000 تومان
6ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP29,000,000 تومان
7ماشین ظرفشویی ال جی DF425HSS41,500,000 تومان
8ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E44,000,000 تومان
9ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M36,500,000 تومان
10ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60K8550FW21,200,000 تومان
11ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI20M28,900,000 تومان
12ماشین ظرفشویی ال جی DFB425FW44,500,000 تومان
13ماشین ظرفشویی ال جی DFB425FP38,000,000 تومان
14ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FP33,000,000 تومان
15ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5070FW28,400,000 تومان
16ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FW33,000,000 تومان
17ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5070FS28,500,000 تومان
18ماشین ظرفشویی ال جی DFB325HD46,000,000 تومان
19ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48M41,500,000 تومان
20ماشین ظرفشویی ال جی DF325FPS40,000,000 تومان

لیست قیمت ماشین لباسشویی

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1لباسشویی بوش WAJ2017SME17,800,000 تومان
2لباسشویی بوش WAJ20170ME25,500,000 تومان
3ماشین لباسشویی ال جی F2J5QNP7S21,000,000 تومان
4ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS4L22,200,000 تومان
5ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS2W22,500,000 تومان
6ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP025,500,000 تومان
7ماشین لباسشویی سامسونگ WW75TA046TE22,900,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J5555FW120,200,000 تومان
2ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0WW21,000,000 تومان
3ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J5555FX128,000,000 تومان
4ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0UX29,000,000 تومان
5ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BS22,300,000 تومان
6لباسشویی هیتاچی BD-W80WV16,600,000 تومان
7ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BW18,800,000 تومان
8ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T554DAN128,500,000 تومان
9ماشین لباسشویی ال جی FH4G6TDY628,500,000 تومان
10ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J54E0BX27,700,000 تومان
11ماشین لباسشویی ال جی WV3149WVP21,900,000 تومان
12ماشین لباسشویی بوش WAW32560ME33,500,000 تومان
13ماشین لباسشویی ال جی FH2J3TDNP025,200,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی بوش WAV28KH0GC48,500,000 تومان
2ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC23,600,000 تومان
3ماشین لباسشویی سامسونگ WW90K54E0UX34,500,000 تومان
4ماشین لباسشویی ال جی F4J6VYP2S24,700,000 تومان
5ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME33,400,000 تومان
6ماشین لباسشویی بوش WAW325H0GC36,000,000 تومان
7ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC36,500,000 تومان
8ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE27,000,000 تومان
9ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P32,900,000 تومان
10ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP0W30,000,000 تومان
11ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP2T36,400,000 تومان
12ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAW29,000,000 تومان
13ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W32,000,000 تومان
14ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAN29,000,000 تومان
15ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W32,000,000 تومان
16ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME37,000,000 تومان
17ماشین لباسشویی بوش WAW3256XGC38,000,000 تومان
18ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P32,900,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی بوش WAX32MX038,500,000 تومان
2ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME56,500,000 تومان