لیست قیمت یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 - 2022

لیست قیمت یخچال بر اساس نوع

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RS66 53,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی GMX945NS9F 103,000,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی GR-X267CSHS 91,100,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی X274 104,000,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی L287 59,200,000 تومان
6 یخچال ساید بای ساید ال جی L247 62,400,000 تومان
7 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 144,500,000 تومان
8 یخچال ساید بای ساید ال جی X39 134,600,000 تومان
9 یخچال فریزر سامسونگ RS68 58,400,000 تومان
10 یخچال فریزر سامسونگ RS80 95,000,000 تومان
11 یخچال ساید بای ساید ال جی J34 125,700,000 تومان
12 یخچال فریزر سامسونگ RF25 48,500,000 تومان
13 یخچال ال جی J257 68,300,000 تومان
14 یخچال فریزر سامسونگ RH65 77,200,000 تومان
15 یخچال فریزر ال جی X24 103,000,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی X337 108,900,000 تومان
17 یخچال ساید بای ساید ال جی X274 147,000,000 تومان
18 یخچال فریزر ال جی J348 93,100,000 تومان
19 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 58,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM 69,800,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی F511 و B514 69,300,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 65,300,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 64,800,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی GR-F882HLHU 53,500,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی GC-F689BLCM 43,600,000 تومان
3 یخچال فریزر بوش KGD86AI304 51,500,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی M832 50,500,000 تومان
5 سامسونگ RT62 52,500,000 تومان
6 یخچال فریزر ال جی F682 43,600,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی F882 56,400,000 تومان
8 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 55,400,000 تومان
9 یخچال فریزر ال جی J287 60,900,000 تومان
10 یخچال ال جی F689 45,500,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی J257 66,300,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس برند

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM 69,800,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی GMX945NS9F 103,000,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی GR-F882HLHU 53,500,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی GC-F689BLCM 43,600,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی GR-X267CSHS 91,100,000 تومان
6 یخچال فریزر ال جی X274 104,000,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی L287 59,200,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی M832 50,500,000 تومان
9 یخچال فریزر ال جی F511 و B514 69,300,000 تومان
10 یخچال ساید بای ساید ال جی L247 62,400,000 تومان
11 یخچال ساید بای ساید ال جی X39 134,600,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 65,300,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی F682 43,600,000 تومان
14 یخچال فریزر ال جی F882 56,400,000 تومان
15 یخچال فریزر ال جی J287 60,900,000 تومان
16 یخچال ال جی J257 68,300,000 تومان
17 یخچال ال جی F689 45,500,000 تومان
18 یخچال فریزر ال جی X24 103,000,000 تومان
19 یخچال فریزر ال جی X337 108,900,000 تومان
20 یخچال ساید بای ساید ال جی X274 147,000,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی J257 66,300,000 تومان
22 یخچال فریزر ال جی J348 93,100,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RS66 53,000,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RS68 58,400,000 تومان
3 یخچال فریزر سامسونگ RS80 95,000,000 تومان
4 یخچال ساید بای ساید ال جی J34 125,700,000 تومان
5 سامسونگ RT62 52,500,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 64,800,000 تومان
7 یخچال فریزر سامسونگ RF25 48,500,000 تومان
8 یخچال فریزر سامسونگ RH65 77,200,000 تومان
9 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 58,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر بوش KGD86AI304 51,500,000 تومان
2 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 144,500,000 تومان
3 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 55,400,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی M832 50,500,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RS68 58,400,000 تومان
3 یخچال فریزر سامسونگ RS80 95,000,000 تومان
4 سامسونگ RT62 52,500,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی F682 43,600,000 تومان
6 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 55,400,000 تومان
7 یخچال فریزر سامسونگ RF25 48,500,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی J287 60,900,000 تومان
9 یخچال ال جی F689 45,500,000 تومان
10 یخچال فریزر سامسونگ RH65 77,200,000 تومان
11 یخچال فریزر ال جی X24 103,000,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی X337 108,900,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی J257 66,300,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RS66 53,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی GMX945NS9F 103,000,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی GR-F882HLHU 53,500,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی GC-F689BLCM 43,600,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی GR-X267CSHS 91,100,000 تومان
6 یخچال فریزر بوش KGD86AI304 51,500,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی X274 104,000,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی L287 59,200,000 تومان
9 یخچال ساید بای ساید ال جی L247 62,400,000 تومان
10 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 144,500,000 تومان
11 یخچال ساید بای ساید ال جی X39 134,600,000 تومان
12 یخچال فریزر سامسونگ RS68 58,400,000 تومان
13 یخچال فریزر سامسونگ RS80 95,000,000 تومان
14 یخچال ساید بای ساید ال جی J34 125,700,000 تومان
15 یخچال فریزر ال جی F682 43,600,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی F882 56,400,000 تومان
17 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 55,400,000 تومان
18 یخچال فریزر سامسونگ RF25 48,500,000 تومان
19 یخچال ال جی J257 68,300,000 تومان
20 یخچال فریزر سامسونگ RH65 77,200,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی X24 103,000,000 تومان
22 یخچال فریزر ال جی X337 108,900,000 تومان
23 یخچال ساید بای ساید ال جی X274 147,000,000 تومان
24 یخچال فریزر ال جی J348 93,100,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM 69,800,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی F511 و B514 69,300,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 65,300,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 64,800,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM 69,800,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی L287 59,200,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی M832 50,500,000 تومان
4 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 144,500,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 65,300,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 64,800,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی J287 60,900,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RS66 53,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی GMX945NS9F 103,000,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی GR-F882HLHU 53,500,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی GC-F689BLCM 43,600,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی GR-X267CSHS 91,100,000 تومان
6 یخچال فریزر بوش KGD86AI304 51,500,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی X274 104,000,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی F511 و B514 69,300,000 تومان
9 یخچال ساید بای ساید ال جی L247 62,400,000 تومان
10 یخچال ساید بای ساید ال جی X39 134,600,000 تومان
11 یخچال فریزر سامسونگ RS68 58,400,000 تومان
12 یخچال فریزر سامسونگ RS80 95,000,000 تومان
13 یخچال ساید بای ساید ال جی J34 125,700,000 تومان
14 سامسونگ RT62 52,500,000 تومان
15 یخچال فریزر ال جی F682 43,600,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی F882 56,400,000 تومان
17 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 55,400,000 تومان
18 یخچال فریزر سامسونگ RF25 48,500,000 تومان
19 یخچال ال جی J257 68,300,000 تومان
20 یخچال ال جی F689 45,500,000 تومان
21 یخچال فریزر سامسونگ RH65 77,200,000 تومان
22 یخچال ساید بای ساید ال جی X274 147,000,000 تومان
23 یخچال فریزر ال جی J257 66,300,000 تومان
24 یخچال فریزر ال جی J348 93,100,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال ساید بای ساید ال جی X39 134,600,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی X24 103,000,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی X337 108,900,000 تومان
4 یخچال ساید بای ساید ال جی X274 147,000,000 تومان
5 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 58,000,000 تومان

لیست قیمت ماشین ظرفشویی

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW76Q 26,400,000 تومان
2 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI86Q 43,100,000 تومان
3 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW86Q 42,100,000 تومان
4 ماشین ظرفشویی ال جی DF325FW 34,200,000 تومان
5 ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60A8050FG 50,300,000 تومان
6 ماشین لباسشویی بوش WAJ20180ME 22,800,000 تومان
7 ماشین ظرفشویی بوش SMS4ECW26M 30,500,000 تومان
8 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW08Q 37,000,000 تومان
9 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48Q 47,000,000 تومان
10 ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI03E 46,000,000 تومان
11 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48Q 44,100,000 تومان
12 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW08G 33,900,000 تومان
13 ماشین ظرفشویی بوش SMS4ECI26M 30,600,000 تومان
14 ماشین ظرفشویی ال جی DFB325HM 37,100,000 تومان
15 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMI28Q 26,400,000 تومان
16 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW28Q 26,400,000 تومان
17 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B 21,200,000 تومان
18 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECW57E 35,400,000 تومان
19 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M 45,200,000 تومان
20 ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E 46,200,000 تومان
21 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E 40,100,000 تومان
22 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B 21,200,000 تومان
23 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E 36,100,000 تومان
24 ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M 29,700,000 تومان

لیست قیمت ماشین لباسشویی

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 لباسشویی بوش WAJ2017SME 22,500,000 تومان
2 لباسشویی بوش WAJ20170ME 22,800,000 تومان
3 ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP0 19,000,000 تومان
4 ماشین لباسشویی سامسونگ WW75TA046TE 20,200,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T4040CX 20,700,000 تومان
2 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T4040EE 20,700,000 تومان
3 ماشین لباسشویی ال جی F4R3TYG6P 21,200,000 تومان
4 ماشین لباسشویی ال جی F2T2TYM1S 25,500,000 تومان
5 ماشین لباسشویی بوش WAJ2018SME 23,300,000 تومان
6 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0UX 21,100,000 تومان
7 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BW 18,200,000 تومان
8 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J54E0BX 21,100,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYGSL 25,000,000 تومان
2 ماشین لباسشویی بوش WAV28L90ME 39,600,000 تومان
3 ماشین لباسشویی بوش WAV28K90ME 40,500,000 تومان
4 ماشین لباسشویی بوش WGA242XVME 27,200,000 تومان
5 ماشین لباسشویی بوش WGA242X0ME 26,100,000 تومان
6 ماشین لباسشویی ال جی F4V3VYP6WE 25,700,000 تومان
7 ماشین لباسشویی بوش WAV28KH0GC 40,500,000 تومان
8 ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC 29,700,000 تومان
9 ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME 39,100,000 تومان
10 ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC 41,100,000 تومان
11 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE 28,200,000 تومان
12 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P 24,900,000 تومان
13 ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP0W 29,500,000 تومان
14 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAW 25,000,000 تومان
15 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W 27,600,000 تومان
16 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAN 24,900,000 تومان
17 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W 27,600,000 تومان
18 ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME 43,100,000 تومان
19 ماشین لباسشویی بوش WAW3256XGC 42,100,000 تومان
20 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P 24,900,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی بوش WGA254XVME 29,600,000 تومان
2 ماشین لباسشویی بوش WGA254XOME 29,600,000 تومان
3 ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0 47,900,000 تومان
4 ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME 48,500,000 تومان