لیست قیمت تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2023 - 2022

لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 65NANO8953,000,000 تومان
2تلویزیون ال جی 55NANO8228,300,000 تومان
3تلویزیون ال جی 65NANO8848,000,000 تومان
4تلویزیون ال جی 43NANO7917,600,000 تومان
5تلویزیون ال جی 65NANO9661,900,000 تومان
6تلویزیون ال جی 55NANO9242,100,000 تومان
7تلویزیون ال جی 75NANO8468,300,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65NANO7738,500,000 تومان
9تلویزیون ال جی 55NANO7626,300,000 تومان
10تلویزیون ال جی 65UQ805035,600,000 تومان
11تلویزیون ال جی 55UQ805024,200,000 تومان
12تلویزیون ال جی 86QNED80129,700,000 تومان
13تلویزیون ال جی 75QNED8085,600,000 تومان
14تلویزیون ال جی 60UQ810032,000,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43UQ810017,800,000 تومان
16تلویزیون ال جی 86UQ800092,700,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65UQ810035,700,000 تومان
18تلویزیون ال جی 86NANO85103,500,000 تومان
19تلویزیون ال جی 55C144,000,000 تومان
20تلویزیون ال جی 77CX144,500,000 تومان
21تلویزیون ال جی 75UP755038,900,000 تومان
22تلویزیون ال جی 60UP800031,000,000 تومان
23تلویزیون ال جی 43LM550013,600,000 تومان
24تلویزیون ال جی 70NANO7546,300,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سونی 65X80J45,000,000 تومان
2تلویزیون سونی 65X90J59,900,000 تومان
3تلویزیون سونی 75X85J69,300,000 تومان
4تلویزیون سونی 65A9G111,900,000 تومان
5تلویزیون سونی 65A8H111,900,000 تومان
6تلویزیون سونی 75X8000H52,000,000 تومان
7تلویزیون سونی 77A80J183,200,000 تومان
8تلویزیون سونی 43X7517,600,000 تومان
9تلویزیون سونی 85X85K113,900,000 تومان
10تلویزیون سونی 75X9500H86,100,000 تومان
11تلویزیون سونی 55X85J38,900,000 تومان
12تلویزیون سونی 65A95K128,700,000 تومان
13تلویزیون سونی 55X80J32,200,000 تومان
14تلویزیون سونی 65X85J50,500,000 تومان
15تلویزیون سونی 85X95K234,100,000 تومان
16تلویزیون سونی 83A90J311,900,000 تومان
17تلویزیون سونی 50X75K23,300,000 تومان
18تلویزیون سونی 65A80K98,500,000 تومان
19تلویزیون سونی 43X75K18,900,000 تومان
20تلویزیون سونی 50X80K30,900,000 تومان
21تلویزیون سونی 55A8H54,200,000 تومان
22تلویزیون سونی 55A80K68,300,000 تومان
23تلویزیون سونی 77A80K183,200,000 تومان
24تلویزیون سونی 85X90K131,700,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65AU720031,000,000 تومان
2مانیتور سامسونگ F24G35TFWM9,500,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 65CU700033,700,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 55CU700025,100,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 43LS05T67,000,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 55AU710020,900,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 75QN90A138,600,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 70Q60A50,400,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 43T530013,400,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 85Q70B113,900,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 75Q60B67,400,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 55TU830024,700,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 75Q80A83,700,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75Q70B76,200,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 85BU800085,100,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 85Q60T105,100,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 75QN85A118,800,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 65Q60A40,900,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 55BU807226,700,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 75BU807261,400,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 55QN95B71,300,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 65LS03A60,400,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 85QN90B174,200,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 85QN85B164,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شیائومی 50A220,600,000 تومان
2تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP18,000,000 تومان
3تلویزیون شیائومی L65M5-5ASP29,700,000 تومان
4مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C7,500,000 تومان
5تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP10,000,000 تومان
6مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3420,100,000 تومان
7تلویزیون شیائومی 32P111,200,000 تومان
8مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 279,700,000 تومان
9مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2719,200,000 تومان
10تلویزیون شیائومی 86MAX78,700,000 تومان
11تلویزیون شیائومی 65P1E31,200,000 تومان
12تلویزیون شیائومی 75Q164,400,000 تومان
13تلویزیون شیائومی 50P119,700,000 تومان
14تلویزیون شیائومی 55P121,200,000 تومان
15تلویزیون شیائومی 55Q1E26,800,000 تومان
16تلویزیون شیائومی 55A223,100,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 75PML950666,300,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 70PUS750547,700,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 55PUS943538,400,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 65PUS855650,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 55PUS740626,200,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 65OLED85661,300,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 65PUS790637,600,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 58PUS855645,400,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 50PUS790629,700,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 65PML950671,300,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 55OLED70659,900,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 65U8QF36,500,000 تومان
2تلویزیون هایسنس 55U7WF17,500,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 50A61G16,000,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 55U7GQ19,000,000 تومان
5تلویزیون هایسنس 65U7GQ30,700,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 65A7GQE33,700,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 58A61G22,500,000 تومان
8تلویزیون هایسنس 32A3G6,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1مانیتور سامسونگ F24G35TFWM9,500,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43LS05T67,000,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 43T530013,400,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 43AU700016,100,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 32T53007,700,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 43AU800016,600,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 43BU800017,800,000 تومان
8تلویزیون ال جی 43NANO7917,600,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 43LS05B100,000,000 تومان
10تلویزیون ال جی 43UQ810017,800,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 43AU710016,300,000 تومان
12تلویزیون ال جی 43LM550013,600,000 تومان
13تلویزیون ال جی 43UP750016,300,000 تومان
14تلویزیون ال جی 32LM550B8,900,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43LP500012,900,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 43TU700015,600,000 تومان
17تلویزیون ال جی 43UP815017,100,000 تومان
18تلویزیون سونی 43X7517,600,000 تومان
19تلویزیون ال جی 32LP500B7,300,000 تومان
20تلویزیون ال جی 43UP775016,300,000 تومان
21تلویزیون سونی 43X75K18,900,000 تومان
22تلویزیون ال جی 43UP755016,700,000 تومان
23تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP18,000,000 تومان
24مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C7,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 50LX70018,300,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 55LX80026,300,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 55LX70020,500,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 55CU700025,100,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 55AU710020,900,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 55TU830024,700,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55BU807226,700,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 55QN95B71,300,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 55S95B67,800,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 50Q60B27,100,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 58AU700024,500,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 55TU850023,200,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 50TU850019,600,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 55QN90B57,700,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 50AU700017,500,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 50BU800020,300,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 55Q80A40,300,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 55Q60A27,300,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 55Q70T30,000,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 55AU800023,500,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 55AU700021,400,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 55QN85B49,000,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 50AU800018,700,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 55Q60B27,900,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65AU720031,000,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 75LX70045,500,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 65LX80032,700,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 65LX70028,200,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 65CU700033,700,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 75QN90A138,600,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 70Q60A50,400,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 85Q70B113,900,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 75Q60B67,400,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 75Q80A83,700,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 75Q70B76,200,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 85BU800085,100,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 85Q60T105,100,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75QN85A118,800,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65Q60A40,900,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 75BU807261,400,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 65LS03A60,400,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 85QN90B174,200,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 85QN85B164,000,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 75LS03A84,200,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 65S95B94,100,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 75QN800B195,000,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65HQ60B37,200,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 65Q83B58,400,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65AU720031,000,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 75LX70045,500,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 50LX70018,300,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 55LX80026,300,000 تومان
5تلویزیون پاناسونیک 55LX70020,500,000 تومان
6تلویزیون پاناسونیک 65LX80032,700,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 65LX70028,200,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 65CU700033,700,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 55CU700025,100,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 43LS05T67,000,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 55AU710020,900,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 75QN90A138,600,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 70Q60A50,400,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 85Q70B113,900,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 75Q60B67,400,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 55TU830024,700,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 75Q80A83,700,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 75Q70B76,200,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 85BU800085,100,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 85Q60T105,100,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 75QN85A118,800,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 65Q60A40,900,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 55BU807226,700,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 75BU807261,400,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 75QN800B195,000,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 65QN800B144,500,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 55Q700T44,000,000 تومان
4تلویزیون ال جی 75NANO9682,300,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1مانیتور سامسونگ F24G35TFWM9,500,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43T530013,400,000 تومان
3تلویزیون ال جی 43LM550013,600,000 تومان
4تلویزیون ال جی 43LP500012,900,000 تومان
5تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP18,000,000 تومان
6مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C7,500,000 تومان
7مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3420,100,000 تومان
8مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 279,700,000 تومان
9مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2719,200,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 32T53007,700,000 تومان
2تلویزیون ال جی 32LM550B8,900,000 تومان
3تلویزیون ال جی 32LP500B7,300,000 تومان
4تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP10,000,000 تومان
5تلویزیون شیائومی 32P111,200,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 32A3G6,500,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 75Q70A68,900,000 تومان
2تلویزیون ال جی 55C144,000,000 تومان
3تلویزیون ال جی 77CX144,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 65WX188,100,000 تومان
5تلویزیون ال جی 65A174,300,000 تومان
6تلویزیون سونی 65A9G111,900,000 تومان
7تلویزیون ال جی 65B166,300,000 تومان
8تلویزیون ال جی 77G2233,600,000 تومان
9تلویزیون ال جی 65G2130,700,000 تومان
10تلویزیون ال جی 65CX76,200,000 تومان
11تلویزیون سونی 77A80J183,200,000 تومان
12تلویزیون سونی 65A95K128,700,000 تومان
13تلویزیون سونی 83A90J311,900,000 تومان
14تلویزیون ال جی 48C137,800,000 تومان
15تلویزیون سونی 65A80K98,500,000 تومان
16تلویزیون ال جی 77C2184,100,000 تومان
17تلویزیون سونی 55A8H54,200,000 تومان
18تلویزیون ال جی 55BX39,000,000 تومان
19تلویزیون سونی 55A80K68,300,000 تومان
20تلویزیون ال جی 83C2250,500,000 تومان
21تلویزیون سونی 77A80K183,200,000 تومان
22تلویزیون ال جی 65G184,200,000 تومان
23تلویزیون ال جی 65C171,800,000 تومان
24تلویزیون سونی 65A80J75,700,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 43LS05T67,000,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 75QN90A138,600,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 70Q60A50,400,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 85Q70B113,900,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 75Q60B67,400,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 75Q80A83,700,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 75Q70B76,200,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 85Q60T105,100,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 75QN85A118,800,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 65Q60A40,900,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 55QN95B71,300,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 65LS03A60,400,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 85QN90B174,200,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 85QN85B164,000,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 75LS03A84,200,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 75QN800B195,000,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 65HQ60B37,200,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 65Q83B58,400,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 50Q60B27,100,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 65QN800B144,500,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 85Q60B94,100,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 65Q70A46,200,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 75QN85B111,900,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 75QN90B154,400,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1مانیتور سامسونگ F24G35TFWM9,500,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43T530013,400,000 تومان
3تلویزیون ال جی 43LM550013,600,000 تومان
4تلویزیون ال جی 43LP500012,900,000 تومان
5تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP18,000,000 تومان
6مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C7,500,000 تومان
7مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3420,100,000 تومان
8مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 279,700,000 تومان
9مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2719,200,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 86QNED80129,700,000 تومان
2تلویزیون ال جی 75QNED8085,600,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 85QN95A144,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 55QNED7S30,200,000 تومان
5تلویزیون ال جی 65QNED8045,600,000 تومان
6تلویزیون ال جی 55QNED8034,300,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65AU720031,000,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 75LX70045,500,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 50LX70018,300,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 55LX80026,300,000 تومان
5تلویزیون پاناسونیک 55LX70020,500,000 تومان
6تلویزیون پاناسونیک 65LX80032,700,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 65LX70028,200,000 تومان
8مانیتور سامسونگ F24G35TFWM9,500,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 65CU700033,700,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 55CU700025,100,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 43LS05T67,000,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 55AU710020,900,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 75QN90A138,600,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 70Q60A50,400,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 43T530013,400,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 85Q70B113,900,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 75Q60B67,400,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 75Q80A83,700,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 75Q70B76,200,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 85BU800085,100,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 85Q60T105,100,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 75QN85A118,800,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65Q60A40,900,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 55BU807226,700,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 55TU830024,700,000 تومان
2مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3420,100,000 تومان

لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2023 - 2022

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1اسپیکر جی بی ال Boombox 219,300,000 تومان
2سینمای خانگی ال جی LHD75614,600,000 تومان
3سیستم صوتی ال جی XBOOM CK5716,100,000 تومان
4اسپیکر جی بی ال PartyBox 71034,700,000 تومان
5سینماخانگی ال جی LHD65713,600,000 تومان
6سینما خانگی ال جی LHD4579,700,000 تومان
7سینما خانگی ال جی LHD67516,100,000 تومان
8سینما خانگی ال جی LHD66713,600,000 تومان
9اسپیکر جی بی ال PartyBox 31034,700,000 تومان
10سیستم صوتی ال جی XBOOM CL6510,700,000 تومان
11سیستم صوتی ال جی XBOOM ON2D7,200,000 تومان
12اسپیکر سونی SRS-XP50015,100,000 تومان
13اسپیکر جی بی ال PartyBox 20017,600,000 تومان
14اسپیکر جی بی ال PartyBox 11018,300,000 تومان
15اسپیکر سونی SRS-XP70020,200,000 تومان
16سینما خانگی ال جی LHD68714,100,000 تومان
17اسپیکر جی بی ال PartyBox 100060,900,000 تومان
18اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T5013,800,000 تومان
19سیستم صوتی پاناسونیک SC-MAX350023,800,000 تومان
20اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T408,400,000 تومان
21اسپیکر فیلیپس TANX20011,300,000 تومان
22اسپیکر فیلیپس TANX1008,900,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ساندبار ال جی SJ29,900,000 تومان
2ساندبار ال جی SJ36,500,000 تومان
3ساندبار فیلیپس TAB53058,000,000 تومان
4ساندبار فیلیپس TAB51053,500,000 تومان
5ساندبار فیلیپس TAPB40511,300,000 تومان
6ساندبار فیلیپس TAB730511,300,000 تومان
7ساندبار سونی HT-S500RF19,200,000 تومان
8ساندبار سامسونگ HW-A65012,100,000 تومان
9ساندبار فیلیپس TAB630510,300,000 تومان
10ساندبار سامسونگ HW-A55012,400,000 تومان
11ساندبار سامسونگ HW-T4506,200,000 تومان
12ساندبار ال جی SN513,500,000 تومان
13ساندبار سونی HT-S20R12,000,000 تومان
14ساندبار ال جی SN410,900,000 تومان
15ساندبار سونی HT-S35013,200,000 تومان
16ساندبار سونی HT-S700RF22,800,000 تومان
17ساندبار سامسونگ HW-B65012,900,000 تومان
18ساندبار ال جی SN9Y27,200,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1سیستم صوتی ال جی XBOOM ON716,700,000 تومان
2اسپیکر جی بی ال PartyBox 71034,700,000 تومان
3اسپیکر ال جی XBOOM RM14,600,000 تومان
4اسپیکر جی بی ال PartyBox 31034,700,000 تومان
5سیستم صوتی سونی SHAKE-X30D40,600,000 تومان
6سیستم صوتی ال جی XBOOM ON2D7,200,000 تومان
7سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ449,300,000 تومان
8اسپیکر سونی SRS-XP50015,100,000 تومان
9اسپیکر جی بی ال PartyBox 20017,600,000 تومان
10اسپیکر جی بی ال PartyBox 11018,300,000 تومان
11شیک سونی V02D11,500,000 تومان
12اسپیکر سونی SRS-XP70020,200,000 تومان
13سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D58,400,000 تومان
14اسپیکر جی بی ال PartyBox 100060,900,000 تومان
15سیستم صوتی ال جی XBOOM ON512,700,000 تومان
16اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T5013,800,000 تومان
17اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T408,400,000 تومان
18اسپیکر فیلیپس TANX20011,300,000 تومان
19اسپیکر فیلیپس TANX1008,900,000 تومان
20سیستم صوتی ال جی XBOOM ON918,800,000 تومان
21سیستم صوتی سونی MHC-V83D38,000,000 تومان
22سیستم صوتی سونی MHC-V43D24,300,000 تومان
23سیستم صوتی سونی MHC-V1315,700,000 تومان
24سیستم صوتی سونی MHC-V73D32,200,000 تومان